top of page

Spoločenstvo momentálne hospodári na 542,2174 ha v katastrálnych územiach Mútne a Novoť.  Všetci vlastníci sú zapísaní na LV č. 1485, 1990 a 2589 v k.ú. Mútne a  6244 k.ú. Novoť.

 

Stanovy

Zmluva

Volebný poriadok
 

 

bottom of page