top of page

Spoločenstvo momentálne hospodári na 542,2174 ha v katastrálnych územiach Mútne a Novoť.  Všetci vlastníci sú zapísaní na LV č. 1485, 1990 a 2589 v k.ú. Mútne a  6244 k.ú. Novoť.

 

Stanovy

Zmluva

Volebný poriadok
 

OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ ZHROMAŽDENIA

Výbor Bývalých urbarialistov obce Mutné, pozemkové  spoločenstvo,
Mútne s. č. 196, oznamuje svojím členom sa dňa 12.03.2023 /t. j. v nedeľu/
uskutoční čiastkové zasadnutie Zhromaždenia v kultúrnom dome Mútne
o 12.00 hodine. Prezentácia členov začne od 8.00 hod. do 12.00 hod. Po
ukončení prezentácie bude rokovanie s nasledovným programom:
                                                       
1. Zahájenie a voľba predsedu rokovania.
2. Návrh a schválenie programu Zhromaždenia.
3. Určenie a voľba : zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej, mandátovej a
volebnej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesenia z minulého Zhromaždenia.
5. Správa o hospodárení za rok 2022, ročná závierka, návrh na rozdelenie zisku.
6. Správa o lesnícko – hospodárskej činnosti za rok 2022 a plán na rok 2023.
7. Správa Dozornej rady za rok 2022.
8. Správa mandátovej komisie, či je Zhromaždenie uznášania schopné.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Schválenie uznesenia a záver.


      Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                                     
                                                                                               Balek Ján, predseda p.s.

 

bottom of page