top of page

Spoločenstvo momentálne hospodári na 542,2174 ha v katastrálnych územiach Mútne a Novoť.  Všetci vlastníci sú zapísaní na LV č. 1485, 1990 a 2589 v k.ú. Mútne a  6244 k.ú. Novoť.

 

Stanovy

Zmluva

Volebný poriadok
 

OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ ZHROMAŽDENIA

 

Výbor Bývalých urbarialistov obce Mutné, pozemkové  spoločenstvo, Mútne s. č.196, oznamuje svojím členom, že po uvoľnení opatrení súvisiacich s Corona vírusom COVID 19 sa dňa 27.03.2022 /t. j. v nedeľu/  uskutoční čiastkové zasadnutie Zhromaždenia v kultúrnom dome Mútne o 12.00 hodine. Prezentácia členov začne od 8.00 hod. do 12.00 hod. Po ukončení prezentácie bude rokovanie s nasledovným programom:

 

 

 

 

                                                        

1. Zahájenie a voľba predsedu rokovania.
2. Návrh a schválenie programu Zhromaždenia.
3. Určenie a voľba : zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.

4.Kontrola plnenia uznesenia z minulého Zhromaždenia

5.Správa o hospodárení za rok 2021, ročná závierka, návrh na rozdelenie zisku.

6. Správa o lesnícko – hospodárskej činnosti za rok 2021 a plán na rok 2022.

7. Správa Dozornej rady za rok 2021.

8. Správa mandátovej komisie, či je Zhromaždenie uznášania schopné.
9. Rôzne.

10. Diskusia.

11. Schválenie uznesenia a záver.

 

 

       Tešíme sa na Vašu účasť.

 

bottom of page