top of page

Kontaktné údaje

Názov spoločenstva: BÝVALÍ URBARIALISTI OBCE MUTNÉ, pozemkové spoločenstvo

Právna forma: spoločenstvo s právnou subjektivitou v zmysle zákona  NR SR č.97/2013 Z.z.

IČO: 30232201 
DIČ: 2020426925,  IC DPH: SK2020426925
IBAN: SK19 5600 0000 0040 8310 3002
BIC: KOMASK2X

Dátum registrácie:  7.4.2014, register pozemkových spoločenstiev, vložka č.R-2015/507.

Označenie okresného úradu:

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor,

Červerveného kríža 62 
029 01 Námestovo

Sídlo: 

Mútne 196 

029 63 Mútne

0911385902 – predseda poz. spol. Ján Balek,  urbarmutne@gmail.com

bottom of page